โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์  ตำบลเด่นราษฎร์  อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์ สิบหมู่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2484-2504
ชื่อ-นามสกุล : นายนุรักษ์ เวโรขน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504-2506
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน แห้วชมภู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2506-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายยรรยง ศนรมะโรง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2507-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย คูณศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายนุรักษ์ เวโรจน์
ตำแหน่ง : อาขารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ วลัยศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายแถลง พนมพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ ไชยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย จิตตเมตตากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายอัษฎาวุธ ช้อยชด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน