โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์  ตำบลเด่นราษฎร์  อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. ระดับ อนุบาล 1-2
2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
4. การศึกษาพิเศษ/เรียนร่วม