โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์  ตำบลเด่นราษฎร์  อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการศึกษาเป็นพิเศษ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง
3. ยกระดับคุณภาพแลพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ร่วมมือกับชุมชน องค์กรชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา