โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์  ตำบลเด่นราษฎร์  อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เด็กที่มีความบกพร่องได้รับการศึกษาเป็นพิเศษ 
มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา