โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์  ตำบลเด่นราษฎร์  อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
               โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2483 ที่วัดบ้านโต่น (วัดเด่นราษฎร์) ตำบลหนองฮี อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายอำเภอพนมไพร เปิดทำการสอนครั้งแรก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ให้ชื่อว่า
“โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองฮี 6” (วัดบ้านโต่น) โดยมีนายแดง หลวงหลุ่ย ศึกษาธิการอำเภอพนมไพร มาเป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียน เปิดทำการสอน ป1-4 มีนายสิงห์ สิบหมู่ เป็นครูใหญ่ คนแรก
               ในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายจากวัดบ้านโต่น มาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ 110,000 บาท
สร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศถาวร วันที่ 1 พ.ค. 2512 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
               ในปี พ.ศ. 2515 ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ป5-7
               ในปีการศึกษา 2530 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               ในปีการศึกษา 2535 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
               ในปี พ.ศ. 2536 ทางราชการได้อนุมัติ                                                                                                 เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ 6 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้เปิกทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องเรียน 11 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 171 คน ครู 17 คน พนักงานราชการ 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
โดยมีนายอัษฎาวุธ ช้อยชด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน