โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์  ตำบลเด่นราษฎร์  อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป 1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 140,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช 105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 1,450,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประกอบ บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 25,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ ส้วม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่จอดรถยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 25,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ ส้วม แบบ สปช 604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 25,000
เพิ่มเติม..